Overlegstructuur

Sinds de eerste uitbraak van de coronacrisis in maart 2020 werken de ketenpartners intensief samen volgens onderstaande organisatiestructuur om de zorgcontinuïteit te behouden en de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De ketenpartners overleggen frequent om met elkaar af te stemmen. De regio bevindt zich al bijna een jaar lang continu in de druktefase van het Regioplan Acute Zorg.

 

 

Ad hoc dagelijks bestuur

In het ad hoc dagelijks bestuur (DB) zitten vertegenwoordigers van alle sectoren. Het DB stuurt het regionale samenwerkingsproces aan en bereid bestuurlijke besluiten voor op basis van de actualiteit.

 

Bestuurlijk ROAZ Corona Ziekenhuizen

Het bestuurlijk ROAZ corona maakt regionale afspraken en beleid om de uitbraaksituatie van het coronavirus samen in goede banen te leiden.

 

Tactisch ROAZ Ziekenhuizen

Het tactisch ROAZ ziekenhuizen werkt maatregelen en beleid uit rondom het coronavirus op basis van de input van het ad hoc DB en het bestuurlijk ROAZ. Ook geeft het tactisch ROAZ ziekenhuizen signalen door en bereidt beleidskeuzes voor. Het tactisch ROAZ ziekenhuizen bestaat uit de managers acute zorg van de ziekenhuizen.

 

Regionaal Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding

Het Regionaal Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding (RCPS) draagt zorg voor het verzamelen van informatie over (covid-)capaciteit en de bezetting in de ziekenhuizen in de ROAZ-regio, het coördineren van regionale verplaatsingen en het organiseren van bovenregionale verplaatsingen in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding. Het RCPS werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuurlijk ROAZ corona ziekenhuizen en het ad hoc db.

 

Subregionale zorgoverleggen 

In subregionale zorgoverleggen wordt het beeld van de sectoren gedeeld en worden afspraken gemaakt.

 

Covid-noodscenario

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ROAZ’en in Nederland gevraagd om een plan te maken voor een eventueel Covid-noodscenario. Hiervan is sprake als er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om patiënten/cliënten op de gebruikelijke wijze en volgens de professionele standaard te behandelen en te verzorgen in de ziekenhuizen, huisartsenzorg, VVT-instellingen en bij de ambulancediensten. De continuïteit van (acute) zorg is niet meer geborgd en dit kan onomkeerbare en/of grote consequenties hebben voor de gezondheid van patiënten/cliënten. Zo’n noodscenario wordt landelijk afgekondigd.

 

Regioplan Acute Zorg
Hoe ketenpartners in Acute Zorgregio Oost samenwerken bij drukte is omschreven in het Regioplan Acute Zorg. Hierin zijn regionale afspraken vastgelegd om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg ook in tijden van extreme drukte te borgen. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Naar aanleiding van de Covid-19-uitbraak is het Regioplan Acute Zorg aangevuld met afspraken rondom een Covid-noodsituatie. Deze afspraken zijn vastgelegd in Addendum I bij het Regioplan Acute Zorg 2020-2021.

 

Afspraken Covid-noodsituatie
Hierbij blijft het regioplan de basis vormen voor samenwerking in Acute Zorgregio Oost. Tijdens een Covid-noodsituatie werken we daarbij samen in:

 

  • vijf subregionale ketenoverleggen met vertegenwoordigers van huisartsen, ziekenhuizen en VVT, waarbij GGD/GHOR en AZO aansluiten (rond Arnhem, Doetinchem, Ede, Nijmegen en Tiel);
  • een regionaal overleg op tactisch en bestuurlijk niveau tussen de ziekenhuizen;
  • het dagelijks bestuur waarin huisartsen, ambulancediensten, ziekenhuizen, VVT, de Directeuren Publieke Gezondheid en zorgverzekeraars vertegenwoordigd zijn.

 

De afspraken over samenwerking tijdens een noodscenario zijn in het regioplan op hoofdlijnen weergegeven. Iedere ketenpartner heeft ook een individueel plan voor de eigen organisatie en levert haar bijdrage in de subregionale samenwerking. Naast afspraken tussen genoemde ketenpartners  zijn er ook afspraken gemaakt met de eerstelijns verloskundigen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Karin van den Berg

Mieke Bulten – Adviseur