Alleen door samen te werken houden we de acute zorg toegankelijk

14 juli 2023

De uitdagingen in de acute zorg vragen om meer samenwerking. We zullen vóór en mét elkaar oplossingen moeten bedenken om de zorgketen toegankelijk te houden, aldus Bertine Lahuis. Als voorzitter van het ROAZ Acute Zorgregio Oost kijkt ze daar met vertrouwen naar uit, omdat de Covid-periode heeft laten zien dat we goed kunnen samenwerken in onze regio. In een gesprek over het ROAZ-beeld en ROAZ-plan vertelt ze over het beeld van de acute zorg en de ambitie voor onze regio.

 

ROAZ-beeld en ROAZ-plan

De afgelopen maanden is gewerkt aan het ROAZ-beeld. Dit beeld geeft inzicht in de ontwikkelingen in de regionale zorgvraag en het zorgaanbod op het gebied van acute zorg en de regionale samenwerking. Op basis van het ROAZ-beeld wordt bepaald wat de belangrijkste ontwikkelpunten zijn om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg te borgen. Deze worden opgenomen in het ROAZ-plan.

 

Bertine Lahuis: “We kennen allemaal de berichtgeving over de vergrijzing, de problemen op de arbeidsmarkt, duurzaamheidsproblematiek, chronische zorg of over technologische ontwikkelingen. Die vraagstukken nopen ons om samen te werken, in de zorgsector, maar ook daar buiten. Daarom ben ik blij dat er voor de acute zorg nu een ROAZ-beeld ligt, waarin niet alleen zorgcijfers zijn opgenomen, maar ook demografische cijfers en informatie over sociaal economische status in onze regio. Die informatie is belangrijk omdat veel problemen die in de zorg spelen, in de basis niet alleen een zorgprobleem zijn. Soms ligt er een sociaal maatschappelijk probleem aan ten grondslag en moet de oplossing ook daar gezocht worden.”

 

“Uit het ROAZ-beeld blijkt dat er in onze regio uitdagingen spelen die we herkennen uit het landelijke beeld: doorstroming in acute keten, doorstroming binnen de ouderenzorg, GGZ-problematiek en een toenemende arbeidsmarktproblematiek. Nu is het tijd voor de volgende stap: samen bepalen welke uitdagingen we als eerste op willen pakken. Het is belangrijk dat we daarbij prioriteren, anders loop je het gevaar dat we met zijn allen teveel willen. Die plannen maken we samen met alle zorginstellingen voor acute zorg en waar nodig betrekken we daar ook andere partijen bij zoals de lokale overheid. Uiteindelijk draait het om de gezondheid van de burgers in onze regio en willen we dat zij kunnen rekenen op goede en toegankelijke acute zorg.”

 

Samenwerken op verschillende niveau’s

“Binnen onze ROAZ-regio zijn er vijf subregio’s: Rivierenland, Nijmegen en omstreken, Gelderse Vallei, West-Achterhoek en Arnhem en omstreken. In deze subregio’s is de afgelopen maanden niet alleen aan het ROAZ-beeld gewerkt, maar zijn ook regiobeelden gemaakt. Waar het ROAZ-beeld alleen over de acute zorg gaat, omvat het regiobeeld de totále zorg met uitzondering van de acute zorg. We kijken binnen het ROAZ goed naar wat er in de subregio’s speelt, want samen vormen ze de ROAZ-regio. Bovendien kun je de acute zorg niet los zien van de overige zorg. Als het vastloopt in de reguliere zorg, kunnen niet-acute zorgvragen vanzelf acuut worden. Ook moeten we buiten de grenzen van onze ROAZ-regio kijken, zodat de afspraken die we in onze regio maken niet conflicteren met de afspraken van buiten onze regio.”

 

Ambitie met het ROAZ-plan: een toegankelijke zorgregio

“Bij het vaststellen van de belangrijkste veranderopgaven voor het ROAZ-plan moeten we pragmatisch met elkaar kijken welke zaken we als eerste aan willen pakken. Daarbij heb ik de ambitie om in te zetten op toegankelijkheid. Dat zit hem in het snel kunnen voorzien in benodigde acute zorg én er samen voor zorgen dat de doorstroming in de keten goed geregeld is. Ook preventie vind ik belangrijk, want voorkomen dat er gebruik gemaakt moet worden van de acute zorg is nog altijd beter dan genezen.”

 

Toekomst van de acute zorg: samenwerken en informatie delen

De komende jaren voorzie ik dat de samenwerking tussen zorgaanbieders alleen maar toe gaat nemen. En in samenhang daarmee zal de beschikbaarheid van informatie verbeteren. Een goed voorbeeld is het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) waarin ambulancediensten kunnen zien naar welk ziekenhuis ze het beste kunnen rijden als er ergens een SEH-stop is. Dit inzicht is ook van belang voor de capaciteit van de VVT. Zo voorkomen we dat het vastloopt in de keten. Dat betekent nóg meer samenwerking in brede zin. Dat gaat over mensen, middelen, data èn preventie. En als het om preventie gaat, dan is ook samenwerking nodig met het sociale domein. Zodat we de acute zorg toegankelijk houden en burgers die een beroep hierop moeten doen, snel kunnen rekenen op de juiste zorg op de juiste plek.”