28 augustus 2020

COVID-19 zorg in Acute Zorgregio Oost – Terugkijken en vooruitblikken

De coronacrisis had een enorme impact op de organisatie van zorg in onze regio. In alle sectoren hebben medewerkers zich razendsnel aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Tijdens deze crisis is het ROAZ platform geweest voor afstemming en oplossingen. Nu de eerste COVID-19 piek achter ons ligt, kijken we daarop terug.

 

Hoe hebben we als regio gereageerd?

Op 4 maart spraken we als ROAZ voor het eerst formeel met elkaar over de coronacrisis. We wonnen informatie in, stelden een actieplan op en richtten op basis van ons regioplan een organisatiestructuur in rondom corona. Twee weken later volgde de grootste stijging in het aantal COVID-19 patiënten in onze regio. Toen is gestart met coördinatie rond persoonlijke beschermingsmiddelen en de inventarisatie van ziekenhuiscapaciteit. In de week van 16 maart werd het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding voor patiëntverplaatsingen actief. Weer een week later werden acties op het gebied van de acute geboortezorg, gehandicaptenzorg en ggz regionaal gecoördineerd. En we stelden een regionaal beleid op om de zorgorganisaties eenduidige handvatten te geven. Ook bij het weer opschalen van reguliere zorg eind april bereikten we regionale overeenstemming.

 

Bekijk het verloop van de COVID-19 uitbraak afgezet tegen de samenwerking binnen Acute Zorgregio Oost in een handig overzicht

 

Hoe kijken we daarop terug?

Als ROAZ hebben we onszelf de vraag gesteld of de regionale samenwerking goed is verlopen. Het algemene beeld is dat we als regio hebben laten zien dat we goed samenwerken en pragmatisch en solidair zijn. Door als regiopartners samen op te trekken, hebben we continu acute zorg kunnen leveren. Regiopartners zijn met name positief over de start van de crisissamenwerking, de rol van het ad hoc dagelijks bestuur en de inhoudelijke afstemming tijdens de crisisperiode. Leerpunten voor een eventuele volgende COVID-19 uitbraak zijn het verduidelijken/versterken van de taakverdeling tussen het ROAZ en de GHOR, sectorvertegenwoordiging in de organisatiestructuur en regiobrede besluitvorming en communicatie. Hiervoor werken we als regio aan aanvullende afspraken.

 

Wat als COVID-19 (in onze regio) weer opvlamt?

Natuurlijk bereiden we ons als regio voor op een eventuele nieuwe piek in de COVID-zorg. Zo bespraken we begin mei al de uitgangspunten voor samenwerking tijdens een eventuele tweede COVID-piek en het aantal extra IC-plekken in de regio. En hebben we sinds 26 mei een regionaal coronadashboard voor vroegsignalering. Daarmee houden we een vinger aan de pols door onder andere het aantal COVID-besmettingen en de COVID-capaciteit te monitoren. Binnen het IC-netwerk werken we aan het scholen en opleiden van mensen die kunnen bijspringen op de IC. De langdurige zorg en zorg thuis maken afspraken over het opvangen van extra COVID-cliënten. Er vindt afstemming over advance care planning plaats. En het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding blijft op de achtergrond actief. Kortom, regionale samenwerkingsafspraken en structuren worden aangescherpt zodat we bij een eventuele nieuwe piek zo goed mogelijk voorbereid zijn.