Samenwerken in de geboortezorg om uitdagingen aan te gaan

14 juli 2023

Drukteplan

Deze zomer zijn relatief veel vrouwen uitgerekend en is er tegelijkertijd minder zorgpersoneel beschikbaar. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de geboortezorg ook tijdens deze periode te borgen, vindt samenwerking plaats binnen het ROAZ Acute Zorgregio Oost. In een werkgroep met vertegenwoordigers per Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV) vanuit de ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigen en kraamzorg is een regionaal drukteplan opgesteld. In dit drukteplan zijn afspraken bij opschaling vastgelegd en is beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden om de toegankelijkheid van de (acute) geboortezorg te borgen.

 

Wanneer de drukte toeneemt en er knelpunten ontstaan in de toegankelijkheid van de geboortezorg, worden in eerste instantie binnen de VSV’s maatregelen genomen. Als deze maatregelen onvoldoende blijken om de capaciteitsuitdagingen op te lossen, is het belangrijk dat er ook regionale afspraken vastgesteld zijn.

 

Regionale samenwerking

Voor de zomerperiode zijn afspraken gemaakt over communicatie naar zwangeren t.a.v. het verwachtingsmanagement bij drukte. VSV’s kunnen daarmee een eenduidige boodschap met zwangere vrouwen in de regio delen. Daarnaast vindt er elke twee weken overleg plaats tussen de hoofden geboortezorg van de ziekenhuizen, vertegenwoordigers namens de eerstelijnsverloskundigen en vertegenwoordiging vanuit de kraamzorg om de situatie in de regio te monitoren en tijdig op te schalen.

 

Geboortezorg toegankelijk houden op langere termijn

Binnen het ROAZ is er ook aandacht voor de toegankelijkheid van de geboortezorg op de langere termijn. Dit thema wordt opgepakt als één van de ROAZ-opgaven die volgt uit het ROAZ-beeld.

 

Alle professionals zetten zich elke dag weer in om goede en veilige zorg te leveren voor iedereen die het nodig heeft. Door de intensieve samenwerking in de regio gaan we de komende maanden met vertrouwen tegemoet. Samen voor de beste zorg.