GAIN wil zoveel mogelijk infecties voorkomen

25 februari 2021

Zoveel mogelijk infecties voorkomen. Sinds Covid-19 staat deze wens hoog op ieders verlanglijstje. Bij het Gelders Zorgnetwerk voor Infectiepreventie (GAIN) zijn ze hier al langer mee bezig. GAIN is binnen Acute Zorgregio Oost de netwerkorganisatie die ketenpartners verbindt als het gaat om het voorkomen van infecties. Infectiepreventie is van belang voor de beschikbaarheid van zorg. Netwerkcoördinator Martym Osinga vertelt waarvoor je terecht kunt bij GAIN.

 

Wat doet GAIN? 

“Bij het Gelders Zorgnetwerk voor Infectiepreventie brengen we zorgprofessionals bijeen om samen te werken aan infectiepreventie. Dit doen we bijvoorbeeld door transmurale werkafspraken te maken of door kennis te delen. Bij dat laatste kun je denken aan webinars of andere vormen van scholing. Maar we informeren bijvoorbeeld ook medisch specialisten over de juiste manier van antibiotica voorschrijven.”

 

Waarom is dat belangrijk?
“Omdat we antibioticaresistentie willen voorkomen. Als bacteriën namelijk ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica, kunnen we infecties minder goed bestrijden. Een ziekte die nu nog eenvoudig te genezen is (bijvoorbeeld long- of blaasontsteking) kan daardoor weer levensbedreigend worden. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn daarom regionale antibioticaresistentie-zorgnetwerken opgezet. GAIN is als zo’n netwerk gestart in de ROAZ-regio Acute Zorgregio Oost. Daar komt de naam GAIN ook vandaan: Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk.”

 

Maar jullie doen meer dan antibioticaresistentie?

“Klopt. We hebben de experts al bij elkaar, werken goed samen en er zijn veel ideeën. We zagen afgelopen jaar natuurlijk dat mensen ook flink ziek kunnen worden van een virusinfectie als Covid-19. Dus zetten we met ons netwerk breed in op het voorkomen van infectieverspreiding. Bijvoorbeeld met scholingen over basishygiëne of door het inzichtelijk maken van richtlijnen rondom infectiepreventie. Wanneer de opdracht van VWS over gaat naar structurele bekostiging, willen we een stabiel netwerk zijn dat zich inzet voor alle zorginfecties, met antibioticaresistentie als belangrijke pijler.”

 

Hoe heeft Covid jullie werk beïnvloed?

“Covid heeft het urgentiebesef verhoogd waardoor sommige regiopartners ons beter weten te vinden. Voor verschillende groepen zorgprofessionals in onze regio hebben we webinars gegeven waarin we de laatste inzichten over Covid deelden en er ruimte was om vragen te stellen. Ook rondom de vaccinaties hebben we kennis gedeeld zodat zorgverleners weten hoe het vaccin werkt en vragen van patiënten kunnen beantwoorden. Webinars zijn een laagdrempelig middel om veel mensen te bereiken. We richten ons overigens niet alleen op nascholing. We kijken ook hoe antibioticaresistentie en infectiepreventie aan bod komen in de opleiding van zorgprofessionals.”

 

Met welke uitdagingen hebben jullie te maken?

“Een van onze kerntaken is het verbinden van zorginstellingen op het gebied van infectiepreventie. Daarbij is het natuurlijk een uitdaging om alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. Maar gelukkig hebben we gezamenlijke belangen. Zo willen alle partijen tijdig betrouwbare informatie ontvangen over Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO’s). En is het goed om daar eenduidig beleid over te voeren. Dan worden patiënten overal in de keten op dezelfde manier behandeld wanneer zij drager zijn van een BRMO.

Een uitdaging die daarmee samenhangt is het betrekken van de zogenaamde diffuse sectoren: de VVT, gehandicaptenzorg en de huisartsen. Zij zijn met veel partijen (diffuus) waardoor het lastig is om iedereen te betrekken. Het aantal ziekenhuizen of ambulancediensten in de regio is veel kleiner. Dus je hebt sneller álle betrokkenen aan tafel. Toch gaan we die uitdaging graag aan.”

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van GAIN.