Grondslag ROAZ nu in de Wkkgz

15 maart 2022

De grondslag voor het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is op 1 januari 2022 formeel gewijzigd. Sinds die datum is er een artikel in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Hierin staat dat door middel van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op die zorg. Ook de bijbehorende ministeriële regeling is sindsdien formeel in werking getreden. Tot 1 januari 2022 was dit vastgelegd in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

 

Doel AMvB

Het doel van de AMvB acute zorg is om de beschikbaarheid van zorg zo goed mogelijk te borgen, onder meer door een goede regionale samenwerking en afstemming. In de bijbehorende ministeriële regeling wordt een nadere invulling gegeven aan de punten uit de AMvB acute zorg. Zo wordt onder andere beschreven wie deel moet nemen aan het ROAZ en is vastgelegd hoe zorgaanbieders en het ROAZ dienen te handelen bij een voorgenomen wijziging van het acute zorgaanbod.

 

Leidraad

Om zorgaanbieders te helpen bij het bepalen welke stappen doorlopen moeten worden bij een voorgenomen wijziging van het acute zorgaanbod, is er een landelijke leidraad. De leidraad biedt ook  handvatten en uitgangspunten voor het interpreteren van de wettelijke kaders.

 

Vragen

Zorgaanbieders die vragen hebben of advies willen bij een voorgenomen wijziging in het aanbod van acute zorg, kunnen hiervoor terecht bij Karin van den Berg, hoofd AZO.