Pilot zorgcoördinatie: de juiste zorg op de juiste plaats

19 november 2020

Binnen het ROAZ van Acute Zorgregio Oost is een pilot zorgcoördinatie gestart. Hierin wordt onderzocht of de kennis en expertise van ketenpartners op het gebied van triage gebundeld kunnen worden zodat patiënten sneller de juiste zorg krijgen en op de juiste plek in de keten terecht komen. Mac Honigh (Ambulancezorg Gelderland-Zuid) en Bart Koopmans (Ambulancezorg Gelderland-Midden) leiden deze pilot. Bart vertelt ons meer hierover.

 

Wat is de aanleiding voor deze pilot?

“De vraag naar acute zorg groeit en staat vanwege meerdere factoren onder druk. Denk aan de groei van de bevolking en de vergrijzing enerzijds, maar ook aan het tekort aan zorgmedewerkers anderzijds. Bij Ambulancezorg Nederland stelden ze de vraag: kunnen we iets bedenken om slimmer met die toenemende zorgvraag om te gaan waardoor de toestroom in de hele keten beperkt wordt en de druk op de keten beter beheersbaar wordt? Tien teams in Nederland mochten in pilotvorm aan de slag met deze vraag en wij dus in onze regio.

 

We denken dat er winst te behalen is aan het begin van de patiëntreis. Deze begint vaak telefonisch bij een huisarts(enpost), meldkamer of crisisdienst. Als de triage in dit gesprek goed verloopt, krijgt de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg. En wordt de acute zorg niet belast waar dat niet nodig is. Randvoorwaarden om zo’n triage soepel te laten verlopen zijn samenwerking binnen de keten én uitwisseling van informatie. Informatie over de patiënt maar ook bijvoorbeeld over de capaciteit binnen de acute zorg.”

 

Ongeveer een half jaar geleden kregen jullie groen licht voor de pilot. Wat is de status?

“Bij de pilot zijn naast de Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden ook de huisartsenposten (Rivierenland, Gelderse Vallei, Arnhem e.o. en Nijmegen e.o.) en Pro Persona betrokken. We zijn aan het inventariseren bij al deze ketenpartners welke behoefte zij hebben op het gebied van informatie-uitwisseling om sneller tot een scherpere triage te komen. Daarnaast onderzoeken we hoe we een zorgcoördinatiecentrum organisatorisch kunnen inrichten. Kan dit virtueel of moet je hiervoor fysiek bij elkaar zitten? We denken dat het virtueel kan, en dat dan allerlei verhuisbewegingen niet nodig zijn, maar dat moet de pilot uitwijzen.”

 

Welke uitdagingen zijn er bij deze pilot?

“Om te beginnen is dat het concreet maken van de pilot. Conceptueel weten we wat we willen bereiken. Maar hoe geef je daar in de praktijk invulling aan? Een nog grotere uitdaging ligt bij het realiseren van de samenwerking. Er zijn meerdere ketenpartners betrokken. Iedere partij met eigen belangen, organisatiecultuur en tempo. Heel begrijpelijk dat het overal anders werkt, maar kunnen we alle betrokkenen op één lijn krijgen? Ik heb goede hoop dat dat lukt, want we staan allemaal voor dezelfde uitdaging en hebben elkaar in de toekomst harder nodig dan ooit! En we moeten niet vergeten dat het een pilot is. We kunnen dus dingen uitproberen en evalueren vóórdat ze officieel en permanent doorgevoerd worden.”

 

Gaan ketenpartners die niet betrokken zijn bij de pilot hier iets van merken?

“Uiteindelijk willen we natuurlijk dat iedere patiënt in één keer de juiste routing volgt binnen de keten. In die zin zouden ziekenhuizen en de VVT-sector moeten merken dat ze alleen nog de patiënten en cliënten binnen krijgen die daar horen of krijgt de burger thuis de best passende zorg. Maar dat is nog toekomstmuziek. We zitten nu in een oriënterende fase. Wel hebben we bij de bestuurders van alle ziekenhuizen commitment opgehaald voor de pilotaanvraag en die hebben ze onderschreven. Daarbij willen we voorkomen dat er onnodig werk uit de pilot voortkomt en zo veel mogelijk aansluiten bij lopende initiatieven. Daarom staat dit ook op de agenda van het ROAZ en is AZO betrokken bij dit project. Zo weten we welke informatie al beschikbaar is en welke projecten al lopen en doen we geen dingen dubbel. We onderzoeken hoe we de juiste informatie toegankelijk kunnen maken aan het begin van de keten. Ambulancemedewerkers hebben nu bijvoorbeeld beperkte informatie over een patiënt die ze vervoeren. Samen onderzoeken we of en hoe we meer informatie beschikbaar kunnen stellen.”

 

Hoe verhoudt jullie pilot zich tot pilots in andere regio’s?
“De schaalgrootte van onze pilot is uniek in Nederland. Wij onderzoeken de mogelijkheden namelijk binnen een groot deel van de ROAZ-regio (1,2 miljoen inwoners). In andere regio’s pakken ze het op kleinere schaal aan. Bovendien staat bij ons het virtueel samenwerken voorop. Veel pilots gaan uit van fysieke samenvoeging. Als het ons lukt de virtuele samenwerking goed vorm te geven, dan zijn de toepassingsmogelijkheden voor andere, met name de minder dicht bevolkte gebieden, groter.”

 

Meer informatie

Meer weten over zorgcoördinatie? Kijk op de website van Ambulancezorg Nederland.

www.ambulancezorg.nl/themas/zorgcoordinatie