ROAZ-plan: waar staan we nu?

31 oktober 2023

Om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, is het Integraal Zorgakkoord (IZA) opgesteld door en voor betrokken partijen in de zorg. Eén van de uitgangspunten van het IZA is regionale samenwerking, ook in de acute zorg. Zo staat in het IZA dat iedere ROAZ-regio eind 2023 een ROAZ-plan gereed moet hebben. In dit plan worden de thema’s uitgewerkt die op basis van het ROAZ-beeld zijn vastgesteld. In Acute Zorgregio Oost is het proces om tot een ROAZ-plan te komen in volle gang.

 

Thema’s ROAZ-plan  

Het ROAZ-beeld laat zien dat het aanbod van acute zorg onder druk staat door de krapte op de arbeidsmarkt en dat dit de komende jaren verder toe zal nemen. Tegelijkertijd is de verwachting dat de vraag naar acute zorg juist zal toenemen, waardoor rondom bepaalde thema’s knelpunten ontstaan. Voor de belangrijkste thema’s die in het ROAZ-beeld zijn vastgesteld worden ROAZ-opgaven uitgewerkt. In onze regio zijn dat:

 

  • toename acute zorgvragen ouderen
  • toegankelijkheid acute cardiologie
  • toegankelijkheid acute geboortezorg
  • optimaliseren (multi)traumazorg
  • duurzame toegankelijkheid acute psychiatrie

 

De ROAZ-opgaven voor acute cardiologie, acute geboortezorg en het optimaliseren van de (multi)traumazorg worden uitgewerkt en opgepakt binnen de bestaande overlegstructuren. De acute zorg voor ouderen is een complex thema dat door de hele keten speelt. Voor deze opgave worden in verschillende netwerken in de regio gesprekken gevoerd. Daarin wordt bepaald welke doelstellingen er zijn en welke ambitie daar op ROAZ-niveau bij hoort. Voor de ROAZ-opgave van de acute psychiatrie wordt nauw samengewerkt met de acute ggz in onze regio.

 

Alle betrokkenen zetten zich in om te zorgen dat het ROAZ-plan eind 2023 gereed is. Dit plan zal in hoofdlijnen de koers weergeven die we de komende jaren als ROAZ gaan voeren en zal beschrijven welke partijen aan de slag gaan met de afgesproken oplossingsrichtingen.

 

Meer informatie

Bekijk de projectpagina over het ROAZ-beeld en plan