20 juni 2019

Samen melden voor betere zorg

In de spoedzorgketen draait alles om samenwerking. Een logisch gevolg is om meldingen over incidenten niet afzonderlijk, maar sámen te doen. De Ambulancezorg Gelderland-Midden begon in 2014 met deze zogenaamde ketenpartnermeldingen. Wat heeft de keten hiervan geleerd?

 

De ketenpartnermeldingen hebben een simpel doel: de patiëntveiligheid in de spoedzorgketen verbeteren. Deze meldingen gaan bijvoorbeeld over de houding en vaardigheden van zorgprofessionals en de (wel of niet terechte) inzet van een ambulance. In 2017 hebben studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen onder begeleiding van AZO deze ketenpartnermeldingen onderzocht. De uitkomsten staan in dit artikel Oh, komt u voor mij van het Vakblad V&VN Ambulancezorg.

 

Daarnaast waren de meldingen het onderwerp van een workshop tijdens de landelijke VIM-dag. Tijdens deze workshop werden de uitkomsten gepresenteerd en dachten deelnemers na over het delen van meldingen in hun organisatie. Derk Alkema (beleidsmedewerker Acute Zorg bij Ambulancezorg Gelderland-Midden), Leandra Wolf (teammanager en aandachtsfunctionaris kwaliteit bij Ambulancezorg Gelderland-Midden) en Sivera Berben (onderzoeker AZO) begeleidden deze workshops. De deelnemers kwamen met drie concrete tips als antwoord op de vraag: hoe zet je de stap van melden naar daadwerkelijk verbeteren?

 

Tip één: doe het samen
Een voorwaarde voor betere samenwerking is kennis over en begrip voor elkaars werkwijze. ‘Tijdens de workshop gaven deelnemers aan dat gezamenlijkheid belangrijk is. Of concreter: onderzoek de meldingen niet afzonderlijk maar samen,’ vertelt Derk. ‘Bijvoorbeeld als ambulancedienst en huisartsenpost. Daarnaast is het melden niet voldoende. Partijen moeten  zich ook committeren aan het vervolg. Zorg bijvoorbeeld dat er personele ruimte is om de meldingen te evalueren. En betrek medewerkers bij de resultaten van hun melding. Laat ze weten wat ermee gebeurt. Dat vergroot de gezamenlijke betrokkenheid.’

 

Tip twee: maak het melden makkelijk en laagdrempelig
‘Melden moet vooral laagdrempelig zijn,’ vat Derk de tweede tip van de deelnemers samen. ‘ Dan is de kans namelijk groter dat mensen ook daadwerkelijk een melding maken.’ Derk illustreert de tip met een voorbeeld uit de praktijk. ‘Stel je voor dat je als ambulancemedewerker net een overdracht hebt gehad op de Spoedeisende Hulp. Een overdracht die niet zo soepel liep. Dan moet je dat ter plekke, of anders in de ambulance, kunnen melden. Een eenvoudig systeem en een praktisch formulier helpen hierbij. Integreer het in de middelen die er al zijn.’

 

Tip drie: gebruik het regionale netwerk
De derde tip gaat over het belang van het regionale netwerk. Melden is immers alleen succesvol als iedereen hieraan meewerkt. Derk: ‘Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) kan op twee manieren bijdragen aan het delen van ketenpartnermeldingen. Aan de ene kant omdat het ROAZ de verbinding kan vormen tussen de verschillende organisaties in de acute zorg. Dit maakt het overleg en de afstemming makkelijk. Daarnaast is het onderling delen en evalueren van meldingen in het ROAZ belangrijk om het lerend effect nog weer vergroten.’