Wanneer stuur je een patiënt met pijn op de borst in?

13 februari 2023

Prehospitale triage van acuut coronair syndroom

 

Verslag ketenavond – 8 februari 2023

Jaarlijks worden er zo’n 200.000 mensen met pijn op de borst naar de Eerste Hart Hulp (EHH) verwezen. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 90% van deze mensen geen hartproblemen heeft, en weer naar huis mag. Gezien de demografische ontwikkelingen is de verwachting dat de toestroom de komende jaren verder toeneemt. Daarom is het belangrijk om te kijken wat de juiste zorg op de juiste plek is voor patiënten met cardiologische klachten, zodat de beschikbare capaciteit van acute cardiologische zorg zo efficiënt mogelijk benut kan worden.

 

Tijdens de ketenavond van woensdag 8 februari zijn de ARTICA-studie en het HARTC-project besproken. Beide initiatieven ondersteunen in de prehospitale besluitvorming om een patiënt met pijn op de borst wel of niet in te sturen. Vanuit de ambulancezorg zijn casussen gepresenteerd om te leren vanuit praktijkvoorbeelden.

 

ARTICA-studie

Joris Aarts, arts-onderzoeker Radboudumc, behandelde de resultaten van de ARTICA-studie. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat het doelmatig, veilig en kosteneffectief is om bij laag-risico-patiënten prehospitaal troponine te bepalen. In ruim 97% van de gevallen kan de patiënt dan thuis blijven. De resultaten van de ARTICA studie zijn recent gepubliceerd in het European Heart Journal: Rule-out of non-ST-segment elevation acute coronary syndrome by a single, pre-hospital troponin measurement: a randomized trial.

 

 

HARTc-project

Mark Boogers, cardioloog LUMC, besprak de werkwijze en resultaten van het HARTc-project binnen regio Hollands-Midden. Binnen het HARTc-project werken de ziekenhuizen, huisartsen en ambulancezorg laagdrempelig samen om patiënten met acute hartklachten sneller de juiste zorg te bieden. Hierbij kijkt een dienstdoende regiecardioloog bij verdenking op een primair cardiaal probleem prehospitaal mee met de ambulanceverpleegkundige. Dit heeft een positief effect op het aantal patiënten dat thuis kan blijven, waardoor de druk op de acute cardiologische zorgketen vermindert. De resultaten van het HARTc-project zijn gepubliceerd in het British Medical Journal: Prehospital triage of patients with acute cardiac complaints: study protocol of HART-c, a multicentre prospective study.

 

 

Casuïstiek

Roger van Hout, ambulanceverpleegkundige Gelderland-Zuid, besprak twee casussen van personen met pijn op de borst. Vanuit de casusbeschrijvingen vroeg hij deelnemers om te beoordelen of desbetreffende personen wel of niet in aanmerking komen voor inclusie in de ARTICA-studie. Hieruit blijkt dat de uitkomst voor inclusie kan verschillen op basis van de interpretatie van de ambulanceverpleegkundige, met name vanwege de HEAR score. Dit benadrukt het belang van prehospitale ketensamenwerking tussen de ziekenhuizen, huisartsen en ambulancezorg om sneller de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen bieden.