ROAZ-beeld en ROAZ-plan

Project: ROAZ-beeld en ROAZ-plan

Doel: Het opleveren van een ROAZ-beeld en ROAZ-plan volgens de criteria uit het Integraal Zorgakkoord

Planning:

 • Het ROAZ-beeld wordt na het tweede kwartaal van 2023 gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.
 • Het ROAZ-plan dient eind 2023 gereed te zijn.

Betrokken: Alle leden van het ROAZ

 

De toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg staat onder druk. De verwachting is dat de knelpunten in de acute zorgketen in de toekomst toenemen door de vergrijzing van de bevolking en de groeiende arbeidsmarktproblematiek. Daarom is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan zorgpartijen de opdracht gegeven om samen te werken aan een transformatieplan voor een toekomstbestendige (acute) zorgketen.

 

Ieder Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) dient eind 2023 een ROAZ-plan gereed te hebben om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg te kunnen blijven borgen, nu en in de toekomst. Dit plan is gebaseerd op een ROAZ-beeld, wat de ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod, en de knelpunten in de acute zorgketen in kaart brengt.

 

Inhoud ROAZ-beeld

Het document ‘Informatiebouwstenen voor het opstellen van het basis ROAZ-beeld’ bevat een uitwerking van de landelijk vastgestelde criteria van het ROAZ-beeld en dient als handvat bij het opstellen van het ROAZ-beeld. Dit document is opgesteld door het LNAZ samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), in afstemming met VWS, het RIVM de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), RegioPlus en het Capaciteitsorgaan. Het ROAZ-beeld bevat een weergave van onderstaande elementen:

 

 • Zorggebruik acute zorg
 • Zorgaanbod acute zorg
 • Regionale samenwerking acute zorg
  • Bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven en de monitoring daarop
  • Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten in de acute zorg die opgepakt worden door de zorgnetwerken in de regio
 • Conclusies op basis van het ROAZ-beeld

 

Inhoud ROAZ-plan

Op basis van het ROAZ-beeld, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en andere in het IZA genoemde uitgangspunten bepalen we wat de vijf belangrijkste knelpunten zijn om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg te borgen. Het ROAZ-plan bestaat uit twee delen:

 

 • ROAZ-opgaven: het streven is om op basis van de belangrijkste knelpunten te komen tot maximaal vijf transformatieopgaven in de regio.
 • ROAZ-afspraken: voor de ROAZ-opgaven maken we afspraken met de leden van het ROAZ over welke partijen met welke oplossingen aan de slag gaan.

 

In het ROAZ-plan komen in ieder geval de volgende elementen terug:

 

 • het verstevigen van de samenwerking in de gehele acute zorgketen;
 • (sub)regionale zorgcoördinatie
 • verhogen kwaliteit en naleven kwaliteitsnormen die betrekking hebben op de keten;
 • differentiatie, concentratie (o.a. multitraumazorg) en spreiding (van basis acute zorg); en
 • gezamenlijke voorzieningen in de keten (zoals een spoedplein of zorgcoördinatiecentrum)

 

Status in de regio

Met het ROAZ werken we aan het opstellen van het ROAZ-beeld. We verzamelen en analyseren beschikbare data en informatie over zorggebruik en zorgaanbod, en 10-jaars prognoses hiervan. We gaan daarbij uit van samenwerkingsverbanden en transformatieplannen die er al zijn in de subregio’s. In GGZ-regio’s wordt gewerkt aan regioplannen acute GGZ. Op basis van deze elementen van het ROAZ-beeld duiden we de belangrijkste knelpunten in de acute zorgketen.

 

Tegelijkertijd zijn er al knelpunten bekend in het ROAZ, zoals toegankelijkheid acute cardiologie, toegankelijkheid acute geboortezorg en er is een opdracht om multitraumazorg te optimaliseren. Voor deze thema’s worden verbeterplannen opgesteld.

 

Projectstructuur

Om tot een ROAZ-beeld en ROAZ-plan te komen is een projectstructuur ingericht.

 

 • Stuurgroep: bestuurlijk ROAZ, inclusief zorgverzekeraars. De stuurgroep geeft richting en neemt besluiten.
 • Projectgroep: vertegenwoordiging per subregio, ambulancezorg en zorgverzekeraars (zie onderaan deze pagina). Samen met AZO heeft de projectgroep regie op de uitwerking van het ROAZ-beeld en ROAZ-plan.

 

Ketenpartners, patiëntvertegenwoordigers en zorgprofessionals worden geraadpleegd als klankbord.

 

De projectgroep benut bestaande overlegstructuren, zoals het tactisch ROAZ, het tactisch ROAZ ziekenhuizen en de regionale netwerken voor de uitwerking van het ROAZ-beeld en ROAZ-plan.

 

Vertegenwoordigingsmodel

In een vertegenwoordigersmodel is het belangrijk dat alle leden van het ROAZ zich goed vertegenwoordigd voelen. Wil je iets weten of wil je de projectgroep iets meegeven? Neem dan contact op met een van de deelnemers in de projectgroep, of via AZO Lieke van den Heuvel of Karin van den Berg.

 

 

Subregio/sector   Vertegenwoordiger Regiotafel
Regio Rivierenland   Marc Hendriks Rivierenland Samen Beter
Regio Nijmegen e.o.   Rene van ’t Erve NOEL
Regio Ede e.o.   Ton Knevel Vallei Vitaal
Regio Arnhem e.o.   Anita van der Leest Regiotafel Arnhem
  Henk Meussen
Regio West-Achterhoek   Karen Pijnenburg Regiotafel West-Achterhoek
Ambulancezorg   Monique Uijen
  Jan Goselink
Zorgverzekeraars   Christel Robben (Menzis)
  Bart Kokee (VGZ)

 

Zorgverzekeraars

Voor afstemming met zorgverzekeraars is per subregio een coördinerende en tweede zorgverzekeraar vastgesteld:

 

 • Rivierenland: Menzis coördinerende zorgverzekeraar, VGZ tweede
 • Arnhem e.o.: Menzis coördinerende zorgverzekeraar, Zilveren Kruis tweede
 • Gelderse Vallei: Menzis coördinerende zorgverzekeraar, Zilveren Kruis tweede
 • Nijmegen e.o.: VGZ coördinerende zorgverzekeraar, CZ tweede
 • West-Achterhoek: Menzis Coördinerende zorgverzekeraar, Zilveren Kruis tweede

Renate Dashorst

Lieke van den Heuvel

Karin van den Berg