Regionale netwerken

Binnen de regio zijn er netwerken van professionals. Deze netwerken concentreren zich op een specifieke zorgketen of onderwerp om van elkaar te leren en om de samenwerking te verbeteren.

Acute neurologie

Het regionale netwerk acute neurologie wordt gevormd door neurologen uit de ziekenhuizen en vertegenwoordigers van de huisartsen en ambulancevoorzieningen.

 

Thema’s

 • Verkennen van de mogelijkheden om doorlooptijden op patiëntniveau inzichtelijk te maken, zodat dit kan dienen om te optimaliseren.
 • Verkennen van de mogelijkheden van LPZ voor inzicht in klinische capaciteit voor acute neurologie om de beschikbare capaciteit efficiënter te kunnen benutten.
 • Actualiseren van (pre)hospitale richtlijnen en regionale protocollen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
 • Kansen bespreken van nieuwe diagnostiek en andere innovaties.
 • Inzicht verkrijgen in het zorgaanbod met een regionale benchmark.

 

Samenwerkingsafspraken

Afbeelding van Anil Tuladhar
 • Anil Tuladhar
 • voorzitter regionaal netwerk acute neurologie - neuroloog Radboudumc

Acute cardiologie

Het regionale netwerk acute cardiologie wordt gevormd door cardiologen en vertegenwoordigers van de huisartsen en ambulancevoorzieningen.

 

Thema’s

 • Afspraken maken over de samenwerking in de keten om ervoor te zorgen dat acute cardiologie beschikbaar blijft. Hierbij de mogelijkheden voor prehospitale triage verkennen.
 • Kansen bespreken van nieuwe diagnostiek en andere innovaties.
Afbeelding van Peter Damman
 • Peter Damman
 • voorzitter regionaal netwerk acute cardiologie - cardioloog Radboudumc

Traumazorg

Het traumanetwerk wordt gevormd door de traumachirurgen van de ziekenhuizen uit de regio.

 

Thema’s

 • Afspraken maken over samenwerking om de juiste (multi-)traumazorg op de juiste plaats te organiseren.
 • Delen en vermeerderen van kennis overde traumazorg, onder andere met behulp van de Landelijke Traumaregistratie (LTR).
Afbeelding van Michael Edwards
 • Michael Edwards
 • voorzitter regionaal traumanetwerk - traumachirurg Radboudumc

Acute geboortezorg

Het regionaal netwerk acute geboortezorg wordt gevormd door  eerstelijnsverloskundigen, ambulancevoorzieningen, gynaecologen en kinderartsen.

 

Thema’s

 • Regionale afspraken maken over het inzicht in de capaciteit in het LPZ geboortezorgdashboard om de beschikbare capaciteit efficiënter te kunnen benutten.
 • Actualiseren van het protocol en de ketenafspraken rondom acute situaties thuis met aandacht voor de neonaat en de zwangere/kraamvrouw.

Regionale samenwerkingsafspraken

Afbeelding van Mallory Woisky
 • Mallory Woisky
 • voorzitter regionaal netwerk acute verloskunde - gynaecoloog Radboudumc

Acute kindzorg

Het regionaal netwerk kindergeneeskunde wordt gevormd door de kinderartsen uit de ziekenhuizen in de regio. Periodiek is er ook overleg tussen de managers van de afdelingen. En periodiek sluiten huisartsen en/of vertegenwoordigers van de ambulancevoorzieningen aan bij het regionale netwerk.

 

Thema’s

 • Regionale afspraken maken over inzicht in de capaciteit en het gebruik van ‘Kindzoektbed.nl’ om de beschikbare capaciteit efficiënter te kunnen benutten.
 • Actualiseren en implementeren van regiobrede protocollen met eenduidige verwijs-, opname-, ontslag- en IC-criteria.
Afbeelding van Jan Peter Rake
 • Jan Peter Rake
 • voorzitter regionaal netwerk acute kindzorg - directeur Amalia kinderziekenhuis

Infectiepreventie

Binnen onze zorgregio werken we samen aan infectiepreventie. Dit is van belang omdat het voorkomen van infecties bijdraagt aan de beschikbaarheid van zorg. In onze regio is het Gelders Zorgnetwerk voor Infectiepreventie (GAIN) de netwerkorganisatie die ketenpartners verbindt als het gaat om het voorkomen van infecties.

 

Website Zorgnetwerk GAIN

IC-netwerk

Vanuit de acute zorg stromen patiënten regelmatig door naar een Intensive Care (IC) afdeling vanwege (levensbedreigende) problemen met lichaamsfuncties. Daarom is afstemming tussen de IC’s en de acute zorgketen van belang. In Nederland zijn alle IC’s ondergebracht in IC-regio’s. De IC’s van de ziekenhuizen in Acute Zorgregio Oost vallen onder de IC-regio’s Nijmegen en Midden-Nederland. Met deze samenwerking geven de IC’s invulling aan de kwaliteitsstandaard organisatie van IC.