mei
06 mei 2021

Tactisch overleg ziekenhuizen

19 mei 2021

ZAPPP-overleg

ziekenhuizen - acute psychiatrie - Pro Persona

juni
03 juni 2021

Tactisch overleg ziekenhuizen

juli
01 juli 2021

Scholingsavond Kindertrauma en Brandwonden

september
14 september 2021

Scholingsavond parachute ongevallen

oktober
13 oktober 2021

Scholingsavond neurologie en cardiologie

november
17 november 2021

Scholingsavond terrorismebestrijding

december
15 december 2021

Scholingsavond traumatologie