ROAZ-beeld en ROAZ-plan

De toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg staan onder druk. De verwachting is dat de knelpunten in de acute zorgketen in de toekomst toenemen door de vergrijzing van de bevolking en de groeiende arbeidsmarktproblematiek. Daarom is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan zorgpartijen de opdracht gegeven om samen te werken aan een transformatieplan voor een toekomstbestendige (acute) zorgketen. Onderdeel van deze opdracht is het opstellen van een ROAZ-beeld en ROAZ-plan.

 

Inhoud ROAZ-beeld

Het ROAZ-beeld brengt de ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod, en de knelpunten in de acute zorgketen in kaart. Het ROAZ-beeld bevat een weergave van:

 

 • Zorggebruik acute zorg
 • Zorgaanbod acute zorg
 • Regionale samenwerking acute zorg
  • Bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven en de monitoring daarop
  • Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten in de acute zorg die opgepakt worden door de zorgnetwerken in de regio
 • Conclusies op basis van het ROAZ-beeld

 

Bekijk het ROAZ-beeld (juli 2023)

 

Inhoud ROAZ-plan

Op basis van het ROAZ-beeld, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en andere in het IZA genoemde uitgangspunten is het ROAZ-plan opgesteld. Dit plan beschrijft wat de belangrijkste opgaven zijn om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg te borgen. De prioritaire opgaven in onze regio zijn:

 

 • passende acute zorg voor ouderen
 • toegankelijkheid acute cardiologie
 • toegankelijkheid acute geboortezorg
 • toekomstbestendige organisatie van de acute psychiatrie
 • optimaliseren multitraumazorg

 

Daarnaast is het inrichten van een passende vorm van zorgcoördinatie een essentieel onderdeel van het ROAZ-plan om zo snel mogelijk de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener te leveren en zo de acute zorg beschikbaar te houden.

 

Bekijk het ROAZ-plan (januari 2024)

 

In 2024 werken alle betrokken ketenpartners aan de uitvoering van de ROAZ-afspraken. Dit gebeurt in nauwe samenhang met de regioplannen van de subregio’s. Daarin is de acute zorg als thema opgenomen. In het ROAZ-plan ligt de focus op de thema’s die aanvullend zijn op de regioplannen en de subregio’s overstijgen. Het ROAZ zal de voortgang en de impact van de ingezette veranderplannen monitoren en die bijstellen waar nodig.