Passende acute zorg voor ouderen

 

ROAZ-opgave: Passende acute zorg voor ouderen

Ambitie: In Acute Zorgregio Oost ontvangen kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag, ook over 10 jaar, de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener, met oog voor duurzame inzetbaarheid van beschikbaar personeel.

Betrokken: Bestuurders en managers als vertegenwoordigers van de VVT-sector per subregio (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg), bestuurders, geriaters en spoedeisende hulp (SEH-)artsen van de ziekenhuizen, managers en huisartsen van de huisartsenposten en huisartsen-dagzorg, en vertegenwoordigers van GGZ-instellingen, de ambulancediensten/meldkamer en de dienstapotheken.

 

De afgelopen jaren was er een grote stijging van het aantal acute zorgvragen van ouderen bij de ambulancediensten in Acute Zorgregio Oost. Het ROAZ-beeld laat bovendien zien dat het aantal ouderen (75+) in de komende 10 jaar naar verwachting met 65% zal toenemen. Er wordt dan ook verwacht dat het aantal acute zorgvragen van ouderen de komende jaren in alle sectoren zal oplopen. Tegelijkertijd zal de personele capaciteit in alle sectoren afnemen. Daarom werken we samen in het ROAZ om ouderen met acute zorgvragen nu en in de toekomst passende acute zorg te kunnen bieden, met de mensen en middelen die we tot onze beschikking hebben.

 

Doelstellingen

  • Voorkomen van acute zorgvragen van ouderen
  • Passende acute zorg voor ouderen in de eerstelijn
  • Passende acute zorg voor ouderen in de tweede lijn
  • Begeleid ontslag en herstelgerichte nazorg om de uitstroom te bevorderen en de toegankelijkheid van de acute zorgketen te borgen
  • Regionale zorgcoördinatie

Status  

Op dit moment wordt een programmastructuur opgezet om deze opgave verder uit te werken, te implementeren en de voortgang te monitoren. Binnenkort organiseren we een bijeenkomst om samen met alle betrokkenen van het programma Passende acute zorg voor ouderen aan de slag te gaan.