ROAZ

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) stemmen de organisaties die acute zorg leveren met elkaar af hoe we de patiënt die acute zorg nodig heeft zo goed en zo snel mogelijk kunnen helpen. Hierbij zijn onder andere de volgende organisaties betrokken: ziekenhuizen, ambulancediensten en meldkamers, GGZ-instellingen voor crisiszorg, instellingen voor verslavingszorg, huisartsen, verloskundigen en VVT-instellingen. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) denkt mee over hoe we de zorg organiseren als er sprake is van een plotselinge toename van de vraag naar acute zorg. We spreken dan over opgeschaalde acute zorg.

 

In het ROAZ-plan vind je de belangrijkste opgaven om de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg waar we binnen Acute Zorgregio Oost de komende jaren aan werken. Dit plan omschrijft de strategische richting die we als ROAZ de komende jaren zullen volgen.

 

Ontstaan van het ROAZ

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft tien ziekenhuizen aangewezen als traumacentrum. Deze ziekenhuizen hebben de opdracht om een ROAZ te organiseren. In Acute Zorgregio Oost heeft het Radboudumc deze verantwoordelijkheid. Zo zijn er 10 ROAZ-regio’s. Samen vormen zij het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

 

Structuur van het ROAZ

Om de regionale ambities te realiseren is het ROAZ georganiseerd in regionale netwerken en projecten. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van elkaars werkwijze en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Daarvoor zijn er verschillende overleggen georganiseerd:

 

  • Bestuurlijk ROAZ. Het bestuurlijk ROAZ wordt gevormd door de bestuurders van de zorginstellingen. De voorzitter van dit overleg is Bertine Lahuis (bestuursvoorzitter raad van bestuur Radboudumc). Dit overleg vindt minimaal twee keer per jaar plaats.
  • Tactisch ROAZ. Het tactisch ROAZ wordt gevormd door de managers van de zorginstellingen. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar.
  • Regionale netwerken. Netwerken van professionals overleggen over hoe we de acute zorg zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen.