Kaders en afspraken

Sinds 1 januari 2022 is de algemene maatregel van bestuur (AMvB) acute zorg en de bijbehorende ministeriële regeling van kracht. De AMvB is onderdeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Vanuit de AMvB worden eisen gesteld aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op die zorg. Er is een landelijke leidraad ontwikkeld die handvatten en uitgangspunten biedt voor het interpreteren van de wettelijke kaders. Het ROAZ Acute Zorgregio Oost geeft hier regionaal invulling aan. Zorgaanbieders maken op basis van de AMvB afspraken over:

 

 • De bereikbaarheid van de acute zorg (in relatie tot de bereikbaarheidsnormen).
 • Maatregelen die de druk op de acute zorgketen beperken (gelet op beschikbaarheid).
 • De beschikbaarheid van de acute zorg, ook in periodes waarin de zorgvraag hoger is dan normaal of de beschikbaarheid van medewerkers beperkter is.
 • Inzicht in welke zorgaanbieder welke specifieke competenties, expertises en faciliteiten heeft en de voor dat inzicht te verstrekken informatie.
 • Inzicht in de actueel beschikbare capaciteit voor acute zorg en intensive care.
 • Inzicht in opleidingsinspanningen.
 • Crisisplannen van zorgaanbieders die een taak hebben in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 • Het realiseren van volumenormen.

Landelijke kaders voor de organisatie van de acute en opgeschaalde zorg

 • Kwaliteitskader Spoedzorgketen 
  Het kwaliteitskader beschrijft de minimale vereisten voor de regionale organisatie van de spoedzorg én hoe partijen in de zorg met elkaar samenwerken om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg te bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het kwaliteitskader biedt ruimte voor ontwikkeling en regionale invulling.
 • Landelijk beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0
  Het beleidskader geeft de kaders weer waar verschillende gremia op landelijk en regionaal niveau aan moeten voldoen om zich voor te bereiden op rampen en crises.
 • Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0
  In dit kwaliteitskader staat wat zorgorganisaties minimaal moeten doen om zich goed voor te bereiden op rampen en crises.

 

Regionale samenwerkingsafspraken

In het ROAZ van Acute Zorgregio Oost hebben we een aantal afspraken gemaakt over de regionale samenwerking.

 

 • Regioplan acute zorg: Het Regioplan acute zorg beschrijft de afspraken die we als regio gemaakt hebben over de samenwerking bij oplopende druk om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg te borgen. Het regioplan wordt gedeeld met de deelnemers aan het ROAZ en minimaal jaarlijks geactualiseerd.
 • Acute Verloskunde: Parallelle actie vitaal bedreigde neonaat (wordt momenteel herzien)
 • Acute Neurologie: Regionaal transmuraal TIA-protocol (juli 2023)