Optimaliseren multitraumazorg

 

ROAZ-opgave: Optimaliseren multitraumazorg

Ambitie: In Acute Zorgregio Oost werken de ziekenhuizen, ambulancediensten en het MMT samen om de beste multitraumazorg op de juiste plaats in de regio te organiseren, waarbij recht wordt gedaan aan de posities van alle ziekenhuizen in de regio en het
traumacentrum haar level 1 status behoudt.

Betrokken: Medisch managers van de drie ambulancediensten (MMA’s) en van het mobiel medisch team (MMT), traumachirurgen van de zes ziekenhuizen, neurochirurg traumacentrum en neurologen van het ROAZ-netwerk acute neurologie.

 

Multitraumapatiënten zijn patiënten met ernstig, veelal meervoudig letsel die een groot risico hebben op blijvende schade of zelfs overlijden. Uit onderzoek blijkt dat de kans op blijvende schade of overlijden aanzienlijk vermindert als multitraumapatiënten direct worden behandeld in een level 1 traumacentrum. Dit komt doordat in een traumacentrum alle voorzieningen en medisch specialisten 24/7 beschikbaar zijn om multitraumapatiënten de juiste zorg te bieden. Daarom heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) een landelijke multitraumanorm opgesteld die opdraagt dat minimaal 90% van de multitraumapatiënten direct in het regionaal traumacentrum gepresenteerd moet worden. Ook moeten er jaarlijks minimaal 240 multitraumapatiënten in het traumacentrum gepresenteerd worden, om hoogwaardige traumazorg te kunnen leveren en ook de status van level 1 traumacentrum te behouden.

 

Binnen het ROAZ Acute Zorgregio Oost voldoen we ondanks een toename nog niet aan de 90%-norm (81% in 2022), maar wel aan de volumenorm (502 multitraumapatiënten in het level 1 traumacentrum in 2022).

 

De multitraumanorm staat sinds 2014 in het register van Zorginstituut Nederland en is ook opgenomen in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en in de levelcriteria 2020-2024 van de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT). In het IZA is afgesproken dat ROAZ-ketenpartners afspraken maken om ervoor te zorgen dat de multitraumanorm wordt gehaald.

 

Doelstellingen

 • Het aandeel multitraumapatiënten dat direct in het regionaal traumacentrum wordt gepresenteerd neemt de komende jaren toe en is uiterlijk vanaf 1 januari 2025 minimaal 90%.
 • Optimaliseren van intercollegiale afstemming over multitraumapatiënten tussen level 2/3 ziekenhuizen en traumacentrum.
 • Regionale afspraken over intercollegiale afstemming én vastlegging daarvan in het patiëntendossier, met name gericht op multitraumapatiënten met neurologisch letsel.

Status  

 • Optimalisatie prehospitale triage van multitraumapatiënten
  • De implementatie van het LPA 9.0 in de drie ambulancezorgregio’s in Acute Zorgregio Oost loopt.
  • In de regio vinden gesprekken plaats over het overplaatsen van (minder) ernstig gewonde patiënten (pre- en post-operatief) tussen het traumacentrum en level 2/3 ziekenhuizen.
 • Leren en verbeteren door scholing en kennis delen
  • Er zijn plannen om een e-learning voor ambulanceverpleegkundigen te ontwikkelen.
  • Tijdens de trauma-ketenavonden wordt aandacht besteed aan multitraumazorg.
 • Leren en verbeteren door feedback
  • De landelijke ontwikkelingen rond de implementatie van feedbackbericht 12 (SEH -> ambulance) worden gevolgd in het project Digitale gegevensuitwisseling.
  • Het laagdrempelige feedbacksysteem op basis van informatie uit de LTR staat on hold, vanwege de implementatie van het nieuwe LTR-dataplatform. In het tweede kwartaal van 2024 wordt het vervolg besproken.
 • Optimaliseren van intercollegiale afstemming en vastlegging over multitraumapatiënten tussen level 2/3 ziekenhuizen en traumacentrum
  • Intercollegiale afstemming tussen neurologen/traumachirurgen van level 2/3 ziekenhuizen en neurochirurgen/traumachirurgen van het traumacentrum en de verslaglegging rondom multitraumapatiënten met neurologisch letsel, is onderwerp van gesprek in het Traumanetwerk en het regionale netwerk Acute Neurologie.