Toegankelijkheid acute cardiologie

 

ROAZ-opgave: Toegankelijkheid acute cardiologie

Ambitie: In Acute Zorgregio Oost borgen we de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute cardiologische zorg, nu en in de toekomst.
Door onder andere verbeterde prehospitale triage en integrale samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn, leveren we in de regio de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met een acute cardiologische zorgvraag.

Betrokken: Cardiologen, EHH-managers, vertegenwoordigers vanuit de huisartsenposten/dagpraktijken en ambulancediensten.

 

Op basis van het ROAZ-beeld zien we een toename van het aantal patiënten met cardiale klachten in Acute Zorgregio Oost. Deze stijging neemt in de komende jaren naar verwachting alleen maar toe. Het is aannemelijk dat daarmee het aantal zorgvragen bij de huisartsen(posten) en via 112-oproepen toe zal nemen, en daarmee het aantal verwijzingen naar de Eerste Hart Hulp (EHH). De cardiologische zorgvraag neemt dus toe, maar het aanbod blijft achter: er is een (landelijk) personeelstekort onder cardiologen in opleiding en cardiologie (CCU) verpleegkundigen. Regionale ziekenhuizen moeten nu al regelmatig een EHH-presentatiestop afkondigen. Hierdoor moeten ambulancediensten en huisartsen met patiënten tijdelijk uitwijken naar een ander ziekenhuis. Deze ontwikkelingen benadrukken het belang om te investeren in een toekomstbestendige organisatie van de acute cardiologische zorg.

 

Doelstellingen

 • Verbeterde diagnostische mogelijkheden voor de huisartsenpost (HAP) bij pijn op de borst (POB)
 • Optimaliseren van de ketenzorg bij acute klachten van atriumfibrilleren (AF)
 • Verbeterde prehospitale screening door de ambulancedienst bij patiënten met syncope

 

Status  

 • Verbeterde diagnostische mogelijkheden voor de HAP bij pijn op de borst
  De afdeling Cardiologie en de Spoedeisende Hulp van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de huisartsenpost (HAP) Nijmegen werken aan de inrichting van een pilot voor een pijn-op-de-borst zorgpad (POB-zorgpad). Dit zorgpad houdt in dat de eerste risicobeoordeling van patiënten met POB op de HAP uitgevoerd wordt. Dit is een regionaal vervolg op de ARTICA-studie. De HAP Nijmegen is momenteel bezig met het samenstellen van een kernteam van huisartsen, die geschoold gaat worden in troponinebepalingen en het beoordelen van ECG’s. Verder is de projectgroep in gesprek over werkafspraken en de logistieke inrichting van dit POB-zorgpad. De verwachting is dat in het najaar van 2024 gestart kan worden met deze pilot.
 • Optimaliseren van de ketenzorg bij acute klachten van atriumfibrilleren
  • In het tweede kwartaal van 2024 wordt gestart met het opstellen van transmurale werkafspraken rondom AF voor de de regio Nijmegen. CWZ, Radboudumc en de HAP Nijmegen zijn hierbij betrokken en zullen de AF-werkafspraken in eerste instantie gaan doorvoeren. Doel is om deze werkafspraken, na succesvolle implementatie door bovengenoemde partijen, verder uit te rollen onder de huisartsen dagpraktijken in regio Nijmegen.
  • AZO is in gesprek met de Hartstichting over het maken van animatievideo’s voor patiënten met AF waarin zij instructies krijgen voor na het ontslag. De Hartstichting start vanaf april 2024 met een traject voor het maken van animatievideo’s voor de website. Mogelijk kan de Harstichting onze wensen rondom AF meenemen en kan onze regio zo als een pilot fungeren. AZO wacht op een projectplan vanuit de Hartstichting, en kan  vervolgens op zoek naar regionale ziekenhuizen die aan de pilot willen deelnemen.
 • Verbeterde prehospitale screening door de ambulancedienst bij patiënten met syncope
  In onze regio gaan we na welke regionale ambulancediensten en huisartsen aan kunnen sluiten bij een landelijke studie genaamd de ‘AMBUSYNC-trial’, aangestuurd vanuit het Amsterdam UMC en in samenwerking met o.a. de HAN.  Deze trial onderzoekt of ambulancepersoneel efficiënter beslissingen kan maken wanneer er een geprotocolleerde prehospitale screening van patiënten met syncope wordt ingevoerd. Dit zou moeten leiden tot een verminderde toestroom naar de SEH/EHH en aan afname van het aantal onnodige ambulanceritten. De funding voor deze AMBUSYNC-studie moet nog aangevraagd worden bij Zonmw. Op zijn vroegst gaat deze trial starten in 2025. Verder gaat een landelijke klankbordgroep (opgericht door de NVVC) in Q2 2024 starten met het schrijven van een consensus document ‘pre-hospitale triage syncope en ritmestoornissen’. Hiermee wil men het kennishiaat rondom syncope verkleinen en landelijk meer aandacht vragen voor dit onderwerp.