ROAZ-plan Acute Zorgregio Oost gereed

25 januari 2024

Het ROAZ-plan regio Acute Zorgregio Oost is gereed. Dit plan beschrijft de prioritaire opgaven waar in Acute Zorgregio Oost de focus op moet liggen om de acute zorg ook in de toekomst toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. De afgelopen maanden is in onze regio hard gewerkt aan de totstandkoming van dit ROAZ-plan. Het document is vanaf nu te lezen via onze website en wordt gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. We willen iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van het ROAZ-plan bedanken voor hun bijdrage.

 

Achtergrond

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is aan alle ROAZ-regio’s in Nederland de opdracht gegeven om een ROAZ-beeld en ROAZ-plan op te stellen. Het ROAZ-beeld dat in juli 2023 is vastgesteld, geeft een overzicht van de vraag naar en het aanbod van acute zorg in de regio en de te verwachten ontwikkelingen hierin. In het ROAZ-beeld zijn op basis van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en andere in het IZA genoemde uitgangspunten, knelpunten in de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg in onze regio geïdentificeerd. De bestuurders van het ROAZ hebben op basis van deze informatie 5 prioritaire opgaven vastgesteld, waar onze ROAZ-regio de focus op moet leggen om de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg te kunnen blijven borgen:

 

  1. Passende acute zorg voor ouderen
  2. Toegankelijkheid acute cardiologie
  3. Toegankelijkheid acute geboortezorg
  4. Toekomstbestendige organisatie van de acute psychiatrie
  5. Optimaliseren multitraumazorg

 

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

In het ROAZ-plan is voor elke ROAZ-opgave een ambitie geformuleerd met daarbij passende doelstellingen en afspraken om deze doelstellingen te realiseren. Samen vormen zij de richting die het ROAZ de komende jaren zal volgen. Het ROAZ-plan zal dienen als een strategische leidraad en zal, indien nodig, worden aangepast om flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten. Dit is een dynamisch proces.

 

Samenwerken voor toekomstbestendige acute zorg 

 

Bertine Lahuis, voorzitter van het ROAZ regio Oost: “Met het ROAZ-plan regio Oost zorgen we samen voor een toekomstbestendige acute zorg. En dat is nodig met alle uitdagingen die voor ons liggen. Alleen door samen te werken houden we de acute zorg toegankelijk.”

 

Hoe nu verder?   

Het ROAZ-plan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met alle ketenpartners uit Acute Zorgregio Oost. Na publicatie van het ROAZ-plan zullen alle betrokken partijen aan de slag gaan met de uitwerking van de doelstellingen. In het ROAZ-plan zijn bij iedere opgave de vervolgafspraken op hoofdlijnen beschreven. Het ROAZ zal de voortgang en de impact van de ingezette veranderplannen monitoren en die bijstellen waar nodig.

 

Bekijk het ROAZ-plan