Projecten

Vanuit het ROAZ lopen er verschillende regio- en ketenbrede projecten.

 

Inzicht in de capaciteit van de acute zorg

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) is een dashboard waarin zorgverleners real-time de capaciteit van ziekenhuizen in kunnen zien. Zo ondersteunt het LPZ bij de regionale samenwerking. De functionaliteiten van het LPZ zijn:

 

  • Covid: capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen Covidzorg;
  • Spoed: beschikbaarheid en drukte op de spoedeisende hulp (SEH) & EHH;
  • Kliniek: klinische beschikbare capaciteit acute zorg, waaronder beschikbaarheid van bedden voor de IC en geboortezorg. NB: in de regio is dit pas gedeeltelijk ingericht.

 

AZO coördineert, ondersteunt en begeleidt bij het implementeren van het systeem en het maken van afspraken over het gebruik van het LPZ.

 

Digitale gegevensuitwisseling

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen is het belangrijk dat patiëntgegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden binnen de keten. Zorgverleners beschikken zo snel over de juiste informatie waardoor zij een patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. Het digitaal uitwisselen van gegevens stimuleert ook de samenwerking tussen zorgverleners omdat zij tegelijkertijd dezelfde gegevens kunnen inzien. Bovendien is het minder foutgevoelig als gegevens digitaal in plaats van analoog met een patiënt meereizen.

 

Binnen het ROAZ Acute Zorgregio Oost brengen we in kaart welke initiatieven er lopen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en welke behoeften er zijn. We doen dit om het uitwisselen van gegevens tussen organisaties te stimuleren en te bepalen waar kansen liggen om dit verder op te pakken. Het overzicht van initiatieven updaten we periodiek en bespreken we in het tactisch overleg ziekenhuizen en het tactisch ROAZ. Zo kunnen organisaties van elkaar leren of aanhaken bij initiatieven die bijvoorbeeld in een andere subregio al lopen.

 

Zorgcoördinatie

De ambulancediensten Gelderland-Midden en -Zuid werkt samen met de huisartsen en GGZ aan een virtuele zorgmeldkamer om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg te bevorderen. Vanuit het ROAZ volgen we de ontwikkelingen en haken aan op kansen voor doorontwikkeling.

 

Multitraumazorg

We hebben als ROAZ Acute Zorgregio Oost de ambitie om de beste multitraumazorg op de juiste plaats te leveren. Daarom zetten we ons in om de zorg voor multitraumapatiënten doorlopend te verbeteren. Zo willen we onder andere voldoen aan de norm van Zorginstituut Nederland om 90% van de multitraumapatiënten direct naar een level-1 centrum te vervoeren. In 2021 is in de regio een retrospectief dossieronderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in (de zorg voor) multitrauma patiënten die in level 2 en 3 ziekenhuizen zijn gepresenteerd. Er is gekeken of de keuze voor het betreffende ziekenhuis begrijpelijk was op basis van prehospitale patiëntparameters. En of er adequate zorg tijdens de eerste opvang is geleverd. Op basis van dit onderzoek zijn in het traumanetwerk vervolgacties ingezet voor de prehospitale triage en opvang in het ziekenhuis:

 

  • Ambulanceverpleegkundigen en MMT-leden hebben aan de hand van casuïstiekbespreking onderzocht of er indicatoren zijn die ernstig letsel kunnen voorspellen.
  • Verbeteren van de verslaglegging in het ritformulier en afspraken over periodieke terugkoppeling van LTR-casussen aan de ambulancedienst om van te leren en de kwaliteit van zorg te verhogen.
  • Organiseren van scholingen/bijeenkomsten om kennis uit te wisselen in de keten.
  • Het optimaliseren van afspraken en verslaglegging over intercollegiale afstemming met het traumacentrum/neurochirurgisch centrum.

Hanneke Monden

  • Adviseur - ondersteunt de focusgroep acute verloskunde en het traumanetwerk, en bestuurlijk en tactisch ROAZ
  • 06 50190065
  • hanneke.monden@azo.nl

Lieke van den Heuvel