Inzicht in de capaciteit in de acute zorg

Project: Inzicht in de capaciteit in de acute zorg

Doel: Inzicht in de beschikbaarheid van capaciteit om de druk te spreiden.

Betrokken: Ziekenhuizen, meldkamers, eerstelijns verloskundigen

 

De balans tussen zorgvraag en zorgaanbod in de acute zorg staat onder druk. Inzicht in beschikbare capaciteit helpt om bij drukte de zorgvraag te kunnen spreiden. Daarmee borgen we dat de patiënt ook bij drukte zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Daarnaast kunnen rapportages over de beschikbare capaciteit, zoals het aantal presentatiestops op de SEH, EHH of verloskamers, ondersteunen bij het gesprek in de regio over hoe we samen kunnen werken. Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) is een instrument om zowel in de uitvoering als op strategisch vlak samen te werken aan regionaal capaciteitsmanagement in de acute zorgketen.

 

Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie is een dashboard waarin bevoegde ziekenhuizen, meldkamers en eerstelijns verloskundigen beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in kunnen zien. Dit systeem is tijdens de Covidcrisis verworven toen het ministerie van VWS opdracht gaf  aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg om tot één landelijk dekkend systeem te komen dat kan voorzien in inzicht in Covid beddencapaciteit- en bezetting. De applicatie haalt gegevens op uit het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis. Het LPZ heeft drie functionaliteiten:

 

  • Covidcapaciteit
  • spoedfunctionaliteit
  • klinische capaciteit (inclusief het geboortezorgdashboard).

 

Regionale ingebruikname

In 2021 zijn we in de regio gestart met de implementatie van het LPZ in de regio. Directe aanleiding was de toegenomen druk door Covid, maar de meerwaarde van inzicht in de acute zorg werd al vóór Covid erkend. Inmiddels delen alle regionale ziekenhuizen via het LPZ inzicht in hun beschikbare capaciteit voor acute en intensieve zorg. Ook zijn er regionale werkafspraken gemaakt over hoe dit inzicht ondersteunt in de regionale samenwerking bij drukte. Er is inzicht in:

 

  • Beschikbaar zijn van de SEH en EHH. Een presentatiestop is zichtbaar voor de ziekenhuizen en meldkamers.
  • Beschikbare capaciteit van de verlosafdeling en de IC. De beschikbare capaciteit van de stroke-unit wordt momenteel ingericht.
  • De Covidbezetting die ziekenhuizen dagelijks via LPZ aanleveren aan het LCPS.

 

Structuur

De ziekenhuizen vormen, als eigenaar van de data die in LPZ gedeeld wordt, de stuurgroep. Het tactisch ROAZ heeft de rol om de stuurgroep te adviseren over ketenbrede thema’s. Bij ingebruikname van een nieuwe subfunctionaliteit wordt een werkgroep gevormd met inhoudelijk betrokken functionarissen. Daarmee zorgen we ervoor dat afspraken aansluiten bij de dagelijkse praktijk. AZO coördineert de ingebruikname van het LPZ in de regio en draagt zorg voor de verbinding met landelijke ontwikkelingen m.b.t. het LPZ.

 

Structuur

 

Regionale ambitie

In 2023 werken we aan het bestendigen en doorontwikkelen van het gebruik van LPZ voor de afdelingen die ermee werken. Ook hebben we aandacht voor de techniek en het beheer.

 

Daarnaast is er vanuit de ontwikkelingen rond zorgcoördinatie en de opdracht om tot een ROAZ-beeld en -plan te komen een behoefte om de capaciteit omtrent de instroom, doorstroom en uitstroom in de acute keten inzichtelijk te maken. Deze ontwikkelingen geven aanleiding om landelijk in gesprek te gaan over de mogelijkheden van het LPZ voor de hele keten. We volgen deze ontwikkelingen in de regio.

Femke Groenendaal