Inzicht in de capaciteit in de acute zorg

Project: Inzicht in de capaciteit in de acute zorg

Doel: Inzicht in de beschikbaarheid van de ziekenhuiscapaciteit om de druk gelijkmatiger over de regio te spreiden.

Betrokken: Ziekenhuizen, meldkamers, eerstelijns verloskundigen, ambulancediensten

 

De balans tussen zorgvraag en zorgaanbod in de acute zorg staat onder druk. Inzicht in beschikbare capaciteit helpt om bij drukte de zorgvraag te kunnen spreiden. Daarmee borgen we dat de patiënt ook bij drukte zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Daarnaast kunnen rapportages over de beschikbare capaciteit, zoals het aantal presentatiestops op de SEH, EHH of verloskamers, ondersteunen bij het gesprek in de regio over hoe we samen kunnen werken. Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) is een instrument om zowel in de uitvoering als op strategisch vlak samen te werken aan regionaal capaciteitsmanagement in de acute zorgketen.

 

Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie is een dashboard waarin bevoegde ziekenhuizen, meldkamers en eerstelijns verloskundigen beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in kunnen zien. Dit systeem is tijdens de Covidcrisis verworven toen het ministerie van VWS opdracht gaf  aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg om tot één landelijk dekkend systeem te komen dat kan voorzien in inzicht in Covid beddencapaciteit- en bezetting. De applicatie haalt gegevens op uit het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis. De applicatie LPZ bevat momenteel vier modules:

 

  • Spoedmodule: beschikbaarheid SEH en andere afdelingen met acute instroom (presentatiestops)
  • Kliniekmodule: beschikbare klinische capaciteit ten behoeve van de reguliere acute zorg;
  • Geboortezorgmodule: beschikbare klinische capaciteit voor de acute verloskunde,
  • Covid-module: capaciteitsgegevens en patiënten aantallen Covid-zorg.

 

Regionale ingebruikname

In 2021 zijn we in de regio gestart met de implementatie van het LPZ in de regio. Directe aanleiding was de toegenomen druk door Covid, maar de meerwaarde van inzicht in de acute zorg werd al vóór Covid erkend. Inmiddels delen alle regionale ziekenhuizen via het LPZ inzicht in hun beschikbare capaciteit voor acute en intensieve zorg. Ook zijn er regionale werkafspraken gemaakt over hoe dit inzicht ondersteunt in de regionale samenwerking bij drukte. Er is inzicht in:

 

  • De beschikbaarheid van de SEH’s, EHH’s en verloskunde: een presentatiestop is zichtbaar voor de ziekenhuizen en meldkamers.
  • De beschikbare beddencapaciteit van de SEH’s, verlosafdelingen, NICU, IC’s en de stroke-units.
  • Het aantal weigeringen vanuit de verlosafdelingen in de ziekenhuizen, geregistreerd door de eerstelijns verloskundigen in de regio.
  • De Covidbezetting die ziekenhuizen dagelijks automatisch via LPZ aanleveren aan het LCPS

 

Structuur

De ziekenhuizen vormen, als eigenaar van de data die in LPZ gedeeld wordt, de regionale stuurgroep. Het tactisch ROAZ heeft de rol om de stuurgroep te adviseren over ketenbrede thema’s. Bij ingebruikname van een nieuwe LPZ-subfunctionaliteit wordt een werkgroep gevormd met inhoudelijk betrokken functionarissen waaronder zorgprofessionals en de capaciteitsadviseurs uit de ziekenhuizen. Daarmee zorgen we ervoor dat afspraken aansluiten bij de dagelijkse praktijk. AZO coördineert de ingebruikname van het LPZ in de regio en draagt zorg voor de verbinding met landelijke ontwikkelingen m.b.t. het LPZ.

 

Structuur

 

Regionale ambitie

In 2024 werken we aan het doorontwikkelen van nieuwe en bestaande functionaliteiten binnen LPZ voor de zorgprofessionals die ermee werken. Ook hebben we aandacht voor de techniek en het beheer. De bouw en verfijning van (nieuwe) functionaliteiten gebeurt in nauw overleg met de betrokken ketenpartners tijdens landelijke en/of regionale LPZ-werkgroepen, en wordt gemonitord en geëvalueerd tijdens de maandelijkse Adviesgroep georganiseerd vanuit het LNAZ. De volgordelijkheid in het oppakken van nieuwe ontwikkelingen gebeurt aan de hand van een ontwikkel- en beleidsagenda die door het LNAZ zijn geschreven.

 

De ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie en de opdracht om tot een ROAZ-beeld en -plan te komen heeft een extra behoefte aangewakkerd om de capaciteit omtrent de instroom, doorstroom en uitstroom in de acute keten inzichtelijk te maken. Deze ontwikkelingen geven aanleiding om landelijk in gesprek te gaan over de mogelijkheden van inzicht in het LPZ voor de gehele acute keten, dus niet alleen binnen de ziekenhuizen. AZO volgt deze ontwikkelingen en gaat ook regionaal in gesprek met de verschillende regionale ketenpartners, om de meerwaarde van inzicht in het LPZ te toetsen.

 

Aanmelden

Alleen zorgorganisaties krijgen toegang tot het LPZ. Dien hiervoor een aanvraag in via het aanmeldformulier op de LPZ-kennisbank. De aanvraag moet vervolgens door het ROAZ-bureau worden goedgekeurd en er is ook een getekende overeenkomst nodig. Meer informatie over het doel en de modules binnen LPZ vind je op de website van het LNAZ.

Femke Groenendaal

Idse Visser