Multitraumazorg

Project: Multitraumazorg

Doel: Optimaliseren prehospitale triage zodat traumapatiënten die level-1 zorg nodig hebben primair worden gepresenteerd in het traumacentrum

Betrokken: Ziekenhuizen, ambulancediensten, MMT

 

Ambitie multitraumazorg

We hebben als ROAZ Acute Zorgregio Oost de ambitie om de beste multitraumazorg op de juiste plaats te leveren. Daarom zetten we ons in om de zorg voor multitraumapatiënten doorlopend te verbeteren. Het kader hierbij is de kwaliteitsindicator die Zorginstituut Nederland (ZIN) hanteert: 90% van de multitraumapatiënten moet primair in een traumacentrum gepresenteerd worden (ook in NVT-levelcriteria 2020-2024). In 2021 was dit in onze regio 76%. Daarnaast dienen alle level-1 traumacentra te voldoen aan de volumenorm van 240 multitraumapatiënten per jaar. Hier voldoet het Radboudumc aan.

 

Landelijke initiatieven

Het Zorginstituut bracht in opdracht van VWS in april 2023 een advies uit hoe de 90%-norm bevorderd kan worden. Hiervoor is in een landelijk overleg (koepels, ZIN, ZN en LNAZ) verkend welke initiatieven kansrijk zijn om de multitraumazorg te optimaliseren:

 

 • In het LPA 9.0 dat per april 2023 in werking treedt zijn de indicatoren voor verwijzing naar een level-1 traumacentrum aangepast.
 • Uit onderzoek blijkt dat de trauma triage app de prehospitale triage kan ondersteunen.

 

Vanuit LNAZ/LBTC wordt in kaart gebracht welke initiatieven er zijn in de verschillende regio’s om van elkaar te leren.

 

Regionaal traject

In een regionaal traject in 2020-2021 hebben de zes ziekenhuizen, drie ambulancediensten en het MMT gezamenlijk kansen verkend om de multitraumazorg te optimaliseren. Hiervoor is een retrospectief dossieronderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in (de zorg voor) multitraumapatiënten die in level-2 en -3 ziekenhuizen zijn gepresenteerd. Er is gekeken of de keuze voor het betreffende ziekenhuis begrijpelijk was op basis van prehospitale patiëntparameters. En of er adequate zorg is tijdens de eerste opvang. Op basis van dit onderzoek zijn in het traumanetwerk vervolgacties ingezet voor het optimaliseren van de prehospitale triage en opvang in het ziekenhuis:

 

 • Prehospitaal
  Een werkgroep bestaande uit medische managers van de drie ambulancediensten (MMA), het MMT en een traumachirurg uit het level-1 traumacentrum (voorzitter traumanetwerk) werkt aan het verbeteren van de prehospitale triage:

 

  • In een focusgroepbijeenkomst met ambulanceverpleegkundigen is uitgebreid ingegaan op keuzes/overwegingen die naast het LPA meespelen in de keuze voor het ziekenhuis. Inzichten worden verwerkt in scholing en casuïstiekbespreking.
  • Er is een lerend feedbacksysteem opgezet, waarbij MMA’s elk kwartaal terugkoppeling ontvangen over de multitraumapatiënten die in een level-2 en -3 ziekenhuis zijn gepresenteerd. Dit wordt benut voor kwaliteitsverbetering.
  • Op 18 januari 2023 is een ketenavond over multitraumazorg georganiseerd met uitwisseling rond casuïstiek en kennisoverdracht over traumatisch hersenletsel. De werkgroep verkent of dit een model is voor periodieke scholing.
  • De medisch managers ambulancezorg dragen in hun organisatie het belang uit van goede verslaglegging in het ritformulier.
 • Hospitaal
  • De traumachirurgen gebruiken de Siilo app voor collegiale afstemming met traumachirurgen uit het Radboudumc, het regionale level-1 traumacentrum. Er zijn afspraken over de verslaglegging.
  • De neurologen van de regionale ziekenhuizen zien meerwaarde in aanvullende afspraken. Dit wordt nader uitgewerkt in het regionale netwerk Acute Neurologie.

 

De uitwerking en het monitoren van de voortgang van deze aanbevelingen is belegd bij het traumanetwerk, met procescoördinatie vanuit AZO.

Renate Dashorst