Multitraumazorg

We hebben als ROAZ Acute Zorgregio Oost de ambitie om de beste multitraumazorg op de juiste plaats te leveren. Daarom zetten we ons in om de zorg voor multitraumapatiënten doorlopend te verbeteren. Zo willen we onder andere voldoen aan de norm van Zorginstituut Nederland om 90% van de multitraumapatiënten direct naar een level-1 centrum te vervoeren. In 2021 is in de regio een retrospectief dossieronderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in (de zorg voor) multitrauma patiënten die in level 2 en 3 ziekenhuizen zijn gepresenteerd. Er is gekeken of de keuze voor het betreffende ziekenhuis begrijpelijk was op basis van prehospitale patiëntparameters. En of er adequate zorg tijdens de eerste opvang is geleverd. Op basis van dit onderzoek zijn in het traumanetwerk vervolgacties ingezet voor de prehospitale triage en opvang in het ziekenhuis:

 

  • Ambulanceverpleegkundigen en MMT-leden hebben aan de hand van casuïstiekbespreking onderzocht of er indicatoren zijn die ernstig letsel kunnen voorspellen.
  • Verbeteren van de verslaglegging in het ritformulier en afspraken over periodieke terugkoppeling van LTR-casussen aan de ambulancedienst om van te leren en de kwaliteit van zorg te verhogen.
  • Organiseren van scholingen/bijeenkomsten om kennis uit te wisselen in de keten.
  • Het optimaliseren van afspraken en verslaglegging over intercollegiale afstemming met het traumacentrum/neurochirurgisch centrum.

Hanneke Monden

  • Adviseur - ondersteunt de focusgroep acute verloskunde en het traumanetwerk, en bestuurlijk en tactisch ROAZ
  • 06 50190065
  • hanneke.monden@azo.nl