Zorgcoördinatie

Project: Zorgcoördinatie

Doel: De juiste zorg op de juiste plek

Betrokken: Huisartsenzorg, ambulancezorg en meldkamers, acute GGZ, acute VVT en spoedeisende zorg in de ziekenhuizen.

 

 

Van alle ROAZ-regio’s wordt verwacht dat zij 1 januari 2025 een vorm van zorgcoördinatie hebben ingericht. Het doel van zorgcoördinatie is om voor zowel burgers als zorgverleners met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

 

Achtergrond

Door een stijgende en complexer wordende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt staat de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg onder druk. De telefonische wachttijden bij de huisartsenposten nemen toe, zorgverleners zijn lang bezig met het zoeken naar de juiste plek voor hun patiënten en op spoedeisende hulpen is men met regelmaat genoodzaakt om een presentatiestop af te kondigen. De verwachting is dat dit probleem in de toekomst alleen maar groter wordt, onder andere vanwege een toenemende vergrijzing. Om de acute zorg beschikbaar te houden, is een transformatie nodig, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Zorgcoördinatie is daar onderdeel van.

 

Opdracht zorgcoördinatie

Het ministerie van VWS heeft 12 mei 2023 en 23 oktober 2023 brieven verstuurd over de opdracht voor de implementatie van zorgcoördinatie in de ROAZ-regio’s. In deze brieven is de visie op zorgcoördinatie uiteengezet en zijn de kaders geschetst. Op 14 februari 2024 heeft VWS het implementatieplan voor zorgcoördinatie gepubliceerd. Dit plan biedt richtlijnen voor de processtappen die zowel landelijk als regionaal moeten worden doorgevoerd en vormgegeven. Bovendien is in het plan opgenomen hoe de regionale partijen ondersteund zullen worden bij hun taken, om zo de concrete stappen naar zorgcoördinatie te kunnen zetten.

 

Status in onze regio

Zorgcoördinatie staat al enige tijd op de agenda van het ROAZ. Er zijn gesprekken gevoerd over wat wij als ROAZ-regio verstaan onder zorgcoördinatie en waar behoefte aan is. Vervolgens is in kaart gebracht wat er al is op het gebied van zorgcoördinatie in de regio en welke aanvullende wensen en behoeften er zijn. In onze regio ligt de focus voor zorgcoördinatie op het ontlasten van zorgverleners bij het zoeken naar de juiste plek voor een patiënt.

 

Er is een projectgroep zorgcoördinatie samengesteld met vertegenwoordigers uit alle subregio’s. Een vertegenwoordiging van het bestuurlijk ROAZ vormt de stuurgroep voor zorgcoördinatie. De projectgroep gaat aan de slag met het implementatieplan zorgcoördinatie: er wordt een snelle toets voorbereid, die ingediend wordt bij de marktleiders zorgverzekeraars van het ROAZ. Het streven is om in het najaar van 2024 het volledige transformatieplan voor de implementatie van zorgcoördinatie in te dienen.

Lieke van den Heuvel

Astrid Offringa