Zorgcoördinatie

Project: Zorgcoördinatie

Doel: De juiste zorg op de juiste plek

Betrokken: Huisartsenposten, ambulancediensten en meldkamers, GGZ

 

Achtergrond

Iedereen heeft recht op goede zorg. Voor de acute zorg betekent dit dat zo snel mogelijk de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener geleverd wordt. Maar door een stijgende en complexer wordende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt staat de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg onder druk. De telefonische wachttijden bij de huisartsenposten nemen toe, zorgverleners zijn lang bezig met het zoeken naar die juiste plek voor hun patiënten en op spoedeisende hulpen is men met regelmaat genoodzaakt om een presentatiestop af te kondigen. De verwachting is dat dit probleem in de toekomst alleen maar groter wordt, onder andere vanwege een toenemende vergrijzing. Om de acute zorg beschikbaar te houden, is een transformatie nodig, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Zorgcoördinatie is daar onderdeel van.

 

Visie minister VWS op zorgcoördinatie

Om de acute zorg zo te organiseren dat deze ook in de toekomst beschikbaar blijft voor iedereen, heeft Minister Kuipers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie op zorgcoördinatie bekendgemaakt. Volgens de minister moet er in 2025 in elke ROAZ-regio een zorgcoördinatiecentrum (zcc) ingericht zijn waar zowel burgers als zorgverleners met een acute zorgvraag worden geholpen bij het vinden van de juiste zorg op de juiste plek. Vanuit het zcc worden alle acute zorgvragen gecoördineerd. De brief van Kuipers is een vervolg op het adviesrapport zorgcoördinatie dat door de koepelpartijen Actiz, Ambulancezorg Nederland, InEen, LNAZ en ZN in maart 2023 aan VWS is gepresenteerd. Belangrijke functies voor het zcc zijn:

 

  • Eenduidige urgentiebepaling
  • Passende zorginzet
  • Coördineren zorginzet
  • Zorgverleners helpen bij het bepalen van urgentie, passende zorginzet of indicatiestelling

 

Pilot zorgcoördinatie

In de periode 2019 – 2022 is in onze regio een pilot zorgcoördinatie uitgevoerd, door Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden, de huisartsenposten Rivierenland, Gelderse Vallei, Arnhem e.o. en Nijmegen e.o. en Pro Persona. In deze pilot is geïnvesteerd in bestuurlijke, tactische en operationele samenwerking. Ook is digitale informatie-uitwisseling mogelijk gemaakt tussen de meldkamer en de huisartsenposten en kan de meldkamer Arnhem-Nijmegen telefoontjes van burgers warm doorverbinden naar de betrokken huisartsenposten.

 

Ambitie

Zorgcoördinatie staat op de agenda van het ROAZ. De regio’s erkennen het belang van zorgcoördinatie, met name voor de zorgverlener. De mogelijkheden worden verkend voor intensievere samenwerking tussen ketenpartners, waardoor patiënten sneller de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. In de komende periode zal de ambitie voor zorgcoördinatie van het ROAZ concretere vormen aannemen.

 

 

Lieke van den Heuvel