Zorgcoördinatie

Project: Zorgcoördinatie

Doel: De juiste zorg op de juiste plek

Betrokken: Huisartsenzorg, ambulancezorg en meldkamers, acute GGZ, acute VVT en spoedeisende zorg in de ziekenhuizen.

 

 

Achtergrond

Iedereen heeft recht op goede zorg. Voor de acute zorg betekent dit dat zo snel mogelijk de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener geleverd wordt. Maar door een stijgende en complexer wordende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt staat de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg onder druk. De telefonische wachttijden bij de huisartsenposten nemen toe, zorgverleners zijn lang bezig met het zoeken naar die juiste plek voor hun patiënten en op spoedeisende hulpen is men met regelmaat genoodzaakt om een presentatiestop af te kondigen. De verwachting is dat dit probleem in de toekomst alleen maar groter wordt, onder andere vanwege een toenemende vergrijzing. Om de acute zorg beschikbaar te houden, is een transformatie nodig, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Zorgcoördinatie is daar onderdeel van.

 

Pilot zorgcoördinatie

In de periode 2019 – 2022 is in onze regio een pilot zorgcoördinatie uitgevoerd, door Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden, de huisartsenposten Rivierenland, Gelderse Vallei, Arnhem e.o. en Nijmegen e.o. en Pro Persona. In deze pilot is geïnvesteerd in bestuurlijke, tactische en operationele samenwerking. Ook is digitale gegevensuitwisseling mogelijk gemaakt tussen de meldkamer en de huisartsenposten en kan de meldkamer Arnhem-Nijmegen telefoontjes van burgers warm doorverbinden naar de betrokken huisartsenposten.

 

Opdracht Minister Kuipers

Minister Kuipers heeft op 12 mei 2023 en 19 oktober 2023 brieven gestuurd over de opdracht voor de implementatie van zorgcoördinatie in de ROAZ-regio’s. Daarin beschrijft hij zijn visie op zorgcoördinatie en schetst hij kaders. De minister verwacht dat er op 1 januari 2025 binnen alle regio’s en voor alle burgers een vorm van zorgcoördinatie is geïmplementeerd, die past bij wat er in die regio op dat moment nodig en mogelijk is. Hieronder is beschreven hoe wij daar in onze regio mee bezig zijn.

 

Ambitie Acute Zorgregio Oost

Zorgcoördinatie staat al enige tijd op de agenda van het ROAZ. Er zijn gesprekken gevoerd over wat wij als ROAZ-regio verstaan onder zorgcoördinatie, waar behoefte aan is, en welke ontwikkelingen er al zijn in de regio op het gebied van zorgcoördinatie. Ook het ROAZ-beeld onderstreept het belang van samenwerking in de keten om de acute zorg toegankelijk te houden. Een logische vervolgstap op deze ontwikkelingen, is het maken van een plan voor de inrichting van zorgcoördinatie binnen onze ROAZ-regio. AZO heeft in oktober 2023 opdracht gekregen van het bestuurlijk ROAZ om hiervoor een plan uit te werken. Om tot zo’n plan te komen onderscheiden we 3 fasen:

 

  • Foto van zorgcoördinatie in de ROAZ-regio: een beeld van wat er al is op het gebied van zorgcoördinatie, aangevuld met wensen en behoeften die nog gerealiseerd en vervuld moeten worden.
  • Regionale ambitie: hierin wordt onder andere uitgewerkt welke functies van zorgcoördinatie we in onze regio willen implementeren, op welke regioschaal, welke ketenpartners waarbij betrokken zijn en welke randvoorwaarden van toepassing zijn.
  • Plan van aanpak: omschrijving van de stappen die gezet moeten worden om de ambitie te behalen en binnen welk tijdspad dat mogelijk is.

 

Adviesbureau Berenschot ondersteunt het proces om tot een regionale ambitie te komen in onze ROAZ-regio. Janneke Bootsma en Abel Brussaard zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit proces en worden hierbij ondersteund door Christiane Hofman.

 

Regiopartners erkennen het belang van zorgcoördinatie. Met name voor het ontzorgen van de zorgverlener bij het zoeken naar een juiste plek voor een patiënt met een acute zorgvraag. Samen bepalen we een koers die oplossingen biedt voor de knelpunten in onze regio.

Lieke van den Heuvel

Christiane Hofman