Maak kennis met Anneke Bloemhoff, onderzoeker AZO

25 april 2024

Onderzoek speelt een steeds belangrijkere rol bij het transformatieplan voor een toekomstbestendige acute zorgketen

In de rubriek ‘Maak kennis met’ spreken we met Anneke Bloemhoff. Anneke werkt sinds 2013 als onderzoeker bij AZO.

 

Wat doet een onderzoeker bij AZO?

Anneke: “Als onderzoeker bij AZO ben ik, samen met mijn collega’s Karin en Idse, verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de acute zorgketen in onze regio. Daarvoor verzamel en analyseer ik gegevens, bijvoorbeeld over het aantal acute zorgvragen, hoe patiëntstromen binnen de acute zorgketen verlopen en hoe de vraag naar acute zorg in de loop van de tijd verandert. Mijn focus ligt op het ketenperspectief, de regionale samenhang en de trends binnen onze regio. Daarmee wil ik bijvoorbeeld in kaart brengen of een bepaalde trend of verandering in onze regio anders is dan in andere regio’s of landelijk. Een vervolgstap is om na te gaan wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn.”

 

Wat heeft de acute zorgketen aan jouw werk?

“Mijn werk maakt de urgentie van de problemen in de acute zorg zichtbaar. In het ROAZ voeren we gesprekken over de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de acute zorg in onze regio. Het is daarbij essentieel om een correct beeld te hebben van die acute zorg: wat voor zorgvragen zijn er, wat weten we over de patiënten, om welke aantallen gaat het, welke soort zorg leveren we? Elke organisatie heeft op zichzelf een idee op basis van eigen gegevens, maar het is onze taak om het bredere plaatje te schetsen. Dit omvat vooral de samenhang tussen verschillende ketenpartners en de relatie met de bevolkingsdemografie. Het inzicht dat ik bied op basis van de data, vormt een startpunt voor waardevolle gesprekken. Het maakt zaken helder die soms zelfs verrassend zijn Zo zagen we dat bij de ambulanceritten in de hele ROAZ-regio het aantal mobiele zorgconsulten in 2022 toenam, maar in één sub-regio bleef dit aantal gelijk. Gevoelsmatig was die toename er wel, maar de cijfers lieten iets anders zien. Dit soort ontdekkingen zijn interessant en vormen vaak de aanleiding voor verdere gesprekken in de regio.”

 

Bij welke onderzoeksprojecten ben je betrokken?

“Voor de Monitor Acute Zorgketen (MAZ) verzamel ik gegevens om de patiëntstromen binnen de keten in kaart te brengen. Op basis van unieke kenmerken kunnen we de gegevens van verschillende ketenpartners aan elkaar koppelen, zodat we de reis van individuele patiënten door de keten kunnen volgen zónder dat hun privacy geschonden wordt. De meeste patiënten volgen een gangbaar pad van ambulance naar spoedeisende hulp naar ziekenhuisopname naar huis. Maar de MAZ laat ook zien dat een deel van de patiënten complexere routes aflegt, waarbij zij binnen 48 uur meerdere keren contact hebben met verschillende acute zorgverleners. Deze onverwachte zorgpaden zijn interessant omdat het lijkt dat hier niet de juiste zorg op de juiste plek geboden is. Door deze gegevens te bespreken met ambulanceverpleegkundigen en andere betrokkenen, kunnen we leren van individuele casussen en wellicht verbeteringen aanbrengen in de zorgprocessen. Inzicht in patiëntstromen kunnen we ook gebruiken in het kader van zorgcoördinatie. Hoe verlopen die patiëntstromen op dit moment? En zien we hierin verschuivingen optreden de komende jaren, als we de (toegang tot de) acute zorg anders organiseren? ”

 

“Voor het traumanetwerk maak ik overzichten van multitraumapatiënten: in welke ziekenhuizen worden deze patiënten primair gepresenteerd, wat voor soort letsels hebben zij en om welke letselernst gaat het. Daarbij kijk ik ook naar veranderingen in de tijd. De afgelopen jaren hebben we een dossieronderzoek naar multitraumapatiënten gedaan en in een regionaal traject hebben de zes ziekenhuizen, drie ambulancediensten en het MMT gezamenlijk kansen verkend om de multitraumazorg te optimaliseren. Meer informatie over dit project vind je op onze website.”

 

“Als onderzoekers zijn we daarnaast betrokken bij analyses vanuit het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). Met behulp van de gegevens uit het LPZ maken we bijvoorbeeld EHH- en SEH-stops in de regio inzichtelijk. Hoe vaak komen deze stops voor en zien we effect als ziekenhuizen maatregelen nemen om hun EHH beter beschikbaar te houden? Ook gaan we na of er gelijktijdige stops zijn in dezelfde sub-regio. In zo’n geval kan een ambulance met een nieuwe patiënt niet terecht bij een nabij gelegen EHH en moet deze buiten de eigen sub-regio rijden. Dit kost extra tijd en dat heeft consequenties voor de beschikbaarheid van de ambulancezorg in de hele regio. Om dit soort vervoersbewegingen te voorkomen wordt binnen onze ROAZ-regio onderzocht of er patiëntgroepen zijn met verdenking op acute cardiologische klachten waarbij een verwijzing naar de EHH mogelijk voorkómen kan worden. In het ROAZ-plan zijn daarom doelstellingen opgenomen die zich richten op het optimaliseren van de prehospitale triage. Met onze analyses maken we de omvang van dit soort uitdagingen zichtbaar en hoe deze zich over de tijd ontwikkelen. Hiermee laten we de urgentie zien van de opdracht waar we in de acute zorg voor staan om de acute zorg in de toekomst beschikbaar te houden.”

 

Zie je ook trends in het werken als onderzoeker?         

“Ik zie met name sinds we aan het ROAZ-beeld en ROAZ-plan werken een verandering in mijn werk. Aanvankelijk zijn we begonnen met het aanbieden van data om het gesprek te initiëren. Sinds het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend is en ROAZ-regio’s de opdracht hebben gekregen om een ROAZ-plan op te stellen op basis van een ROAZ-beeld, zie ik juist een groeiende vráág naar data. De urgentie om de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg ook in de toekomst te kunnen borgen wordt steeds meer gevoeld. Als onderzoekers denken we actief mee over hoe we hiervoor inzicht kunnen verkrijgen, zonder daarbij de administratieve last voor ketenpartners te vergroten. Onderzoek en data gaan zo een steeds belangrijkere rol spelen bij het transformatieplan voor een toekomstbestendige acute zorgketen.”

 

Wat vind je leuk aan je werk?

“Het idee dat ik eraan bijdraag om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Dat is waar ik mijn werk uiteindelijk voor doe. Want iedereen is in potentie een acute zorgpatiënt, ook jij en ik. Het is belangrijk dat we de acute zorg zo inrichten dat alle patiënten met een acute zorgvraag niet alleen nu maar ook in de toekomst de juiste zorg kunnen blijven ontvangen. Het geeft mij voldoening om me daarvoor in te zetten.”